Energielabel

Klimaatdag 2019? Die gaat niet door

Geschreven door Joost Grijsen – op 24 oktober 2019

Vorig jaar presenteerde het Kabinet de Klimaatwet. Dit is een breed gedragen plan waarin is vastgelegd waar we in 2050 aan moeten voldoen. Ook werd er officieel bepaald dat de vierde donderdag van oktober ‘Klimaatdag’ zou worden. Ondanks deze afspraak gebeurt er vandaag bijzonder weinig in Den Haag.

Prinsjesdag voor het klimaat

Het zou de eerste keer zijn dat Nederland een extra ‘Prinsjesdag’ wijdt aan het klimaat, waarop verschillende onderdelen van de overheid de dag besteden aan klimaat-gerelateerde onderwerpen en activiteiten. Zo zouden de leden van de Tweede Kamer op deze dag uitsluitend over het klimaat debatteren.

Daarnaast zou het Planbureau voor de Leefomgeving cijfers aanbieden die aangeven hoe we ervoor staan met de gestelde klimaatdoelstellingen uit de Klimaatwet. Vervolgens zou het Kabinet hierop reflecteren met een Klimaatnota, met daarin plannen voor volgend jaar die moeten gaan voorkomen dat het klimaat ernstig veranderd.

Waarom doen we dit dan niet?

Deze ochtend stond Hart van Nederland op het Binnenhof om verslag te brengen van de eerste Klimaatdag. Maar het bleek erg rustig. Ook op de Kameragenda staat niets over Klimaat-Prinsjesdag. Het is herfstvakantie, oftewel het is reces.

Echter, in de Klimaatwet staat opgenomen dat wanneer de datum van de Klimaatdag in een periode valt wanneer de Tweede Kamer met reces is, de werkzaamheden worden verschoven tot uiterlijk 1 november. Maar ook dit staat niet op de planning dit jaar.

Dus wat is er aan de hand?

In juli besloot de Koning dat de Klimaatwet in werking treedt op 1 september 2019. Het enige artikel uit de Klimaatwet dat niet van start ging op deze datum is de Klimaatdag. De Klimaatdag zal pas in 2020 plaatsvinden.

Want, in de Klimaatwet staat dat er eerst een Klimaatplan moet komen voordat de Klimaatdag kan plaatsvinden. Minister Wiebes gaf aan dat dit Klimaatplan nog niet af is op deze eerste editie, en dat er daarom ook nog niks is om op te reflecteren vandaag. Met de uitdagende doelstellingen uit de Klimaatwet, lijkt het uitstellen van dit soort klimaatplannen niet bevorderlijk voor het resultaat.

Welke klimaatdoelstellingen worden besproken op Klimaatdag?

Van alle landen die een Klimaatwet hebben, heeft Nederland de meest ambitieuze. Onze klimaatdoelstelling is om in 2030 de CO2 reductie terug te brengen tot 49% ten opzichte van 1990, en in 2050 zelfs tot 95%. Daarnaast moet de hele Nederlandse elektriciteitsvoorziening in 2050 komen uit duurzame bronnen.

Belangrijk: deze cijfers zijn helaas geen verplichtingen, maar streefdoelen. En dat is precies waar de schoen wringt. Er wordt gezegd dat het houden aan deze voornemens nog wel eens de moeilijkste, maar belangrijkste uitdaging is. In 2020 moet de uitstoot een kwart lager liggen dan in 1990. Volgens de berekeningen zaten we in 2018 op slechts 14,5%, en volgens de kalender begint 2020 toch echt bijna. Er moet dus nog veel gebeuren.

Wat wordt er gedaan om de klimaatdoelstellingen te halen?

Toen de Klimaatwet werd gepresenteerd eind 2018, was het nog niet duidelijk hoe deze streefdoelen gehaald zouden worden. De wet gaf voornamelijk opdracht om te komen met plannen. Daarom werkt het Kabinet aan een Klimaatplan waarin concrete stappen zijn opgenomen om de doelen te halen. Aan de basis hiervan ligt het Klimaatakkoord: deze werd in juni van 2019 naar buiten gebracht. Een van de stappen was het vrijmaken van een subsidie voor isolatie.

Ook is bepaald dat er iedere vierde donderdag van oktober een Klimaat-Prinsjesdag zal plaatsvinden om te kijken of we nog op schema lopen met het Klimaatplan.

Klimaatdag is ceremonieel

In een uitzending van Nieuwsuur noemde Donald Pols van Milieudefensie deze dag voor een groot deel ceremonieel. Er wordt namelijk op de reguliere Prinsjesdag al gesproken over klimaat en de plannen. Toch is een dag als deze een manier om de focus er op te houden, volgens hem.

Pols gaf ook aan dat het belangrijk is dat politieke partijen zich aan hun woord houden op de eerste Klimaat-Prinsjesdag. Wel 7 politieke partijen hebben de wet ondertekent in 2018. Dit waren 4 coalitiepartijen en 3 oppositiepartijen. Belangrijk dus dat de klimaatplannen snel afgerond gaan worden. Zodra het Kabinet deze presenteert zullen wij de belangrijkste punten op een rij zetten.

Het kabinet presenteerde tijdens Prinsjesdag 2019 wel een aantal veranderingen die effect hebben op de duurzame woningeigenaar. Wil je weten in hoeverre deze van toepassing zijn voor jou? Deze maatregelen hebben effect op jou.


Meer weten?

Het verschil tussen de Klimaatwet, Klimaatplan en Klimaatakkoord

De Klimaatwet heeft doelstellingen gehangen aan hoe Nederland zijn emissies van broeikasgassen kan terugdringen. Daarnaast biedt het een wettelijk kader voor het ontwikkelen van het beleid hiervoor. Dit wettelijke kader is het Klimaatplan. Dit is een plan waarin concrete acties staan opgenomen die bijdragen aan de einddoelstellingen. Dit plan wordt iedere vijf jaar vastgesteld. Het Klimaatakkoord gaat nog vooraf aan het plan. Het akkoord bevat maatregelen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Tussen het akkoord en het plan is er nog een periode van consultatie. Vervolgens wordt het Klimaatplan volledig gebaseerd op het Klimaatakkoord.